BANEVEDLIKEHOLD
Banevedlikehold
Vedlikeholdsplan
Maskinparken
Våre banearbeidere
Sikkerhet på banen
Banedokument
Sikkerhetsdokument
Banene
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Banedokument 
Dette dokument er utarbeidet for å gi medlemmene informasjon om hvordan et systematisk banevedlikehold skal og bør se ut.

 

 BANEDOKUMENT   BANEDOKUMENT    BANEDOKUMENT  


Banedokument for Byneset Golf sine anlegg
på Spongdal,  Byneset - Trondheim.

Byneset.01.05.2006 

 1. INNLEDNING
  2. MÅLSETNING BYNESET GOLF
  3. GREENS 
  4. KRAGER & FOREGREENS  
  5. UTSLAGSSTEDER, TEES  
  6. FAIRWAYS  
  7. SEMIROUGH/GREENOMRÅDER  
  8. KLIPPET ROUGH/HØY ROUGH  
  9. TRENINGSOMRÅDENE  
10. NATUROMRÅDER
11. BUNKERE  
12. VANN & SIDEVANNSHINDER  
13. BANEMARKERINGER  
14. GANGVEIER  
15. TRANSPORTVEIER  
16. ÅPNING/STENGING AV BANEN  
17. MASKINER / UTSTYR  
18. GRESSAVKLIPP  
19. BANEUTBEDRINGER  
20. MILJØ- OG ESTETISKE KRAV  
21. PERSONAL  
22. LOKALITETER  
23. INFORMASJON 

 

 1. INNLEDNING

 
Dette dokument er utarbeidet for å gi medlemmene informasjon om hvordan et systematisk banevedlikehold skal og bør se ut.

Hensikten med dokumentet er at medlemmene til en hver tid skal vite hva som er Byneset Golf sine kortsiktig og langsiktige mål.  Dersom f.eks. ny teknologi, nye krav fra myndighetene eller at den eksisterende situasjonen på banen skulle endre seg i vesentlig grad vil dette være naturlig å gjøre. Dokumentet skal også forebygge eventuelle misforståelser mellom medlemmenes forventninger og Byneset Golf sine ambisjoner.

Dokumentet skal ses på som et hjelpemiddel for å øke forståelsen mellom impliserte parter.


Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper Byneset Golf.

 

 2. MÅLSETTING


Byneset Golf sine baner skal ha en best mulig kvalitet med utgangspunkt i geografisk beliggenhet og klimatiske forhold.  Byneset Golfbane er en åpen landskapsbane.

I praksis vil det bety at banen skal ha best mulig kvalitet, men uten optimale inngrep for å endre de fysiske og kjemiske svakheter i jordstrukturen.

Banens kvalitet skal tilfredsstille de krav som er nødvendige for at Byneset Golf kan arrangere nasjonale (og internasjonale turneringer), men bare på tidspunkter som normalt er gunstige for banen

 3. GREENS


1.
Vedlikeholdet skal ta sikte på å utvikle en best mulig kvalitet med hensyn til jevnhet og ærlighet på greens, samt å unngå sykdommer og skader.

For å opprettholde eller videreutvikle dagens kvalitet på green, må følgende vedlikeholdsrutiner gjennomføres gjennom sesongen.

* Vertidrainlufting 2 til 3 ganger pr. sesong inkludert vår/høst.
* Stikklufting 2 til 3 ganger pr. sesong.
* Vertikalskjæring og sanddressing 2-4 ganger pr. måned.
* Støttesåing av svake greens 2 til 3 ganger pr. sesong.
* Behovstilpasset gjødslingsprogram.
* Behovstilpasset vanningsprogram som også inkluderer dagvanning i perioder.
* Klippefrekvensen vil variere fra daglig til behovstilpasset når veksten avtar.
* Klippehøyden vil variere mellom 3,0 til 4,0 mm når greenene har fått etablert seg. 
  (Ved nasjonale (og internasjonale) turneringer vil klippehøyden bli justert under 3 mm for
  en kortere periode dersom værforholdene tillater det. Stimptmeterverdi er avgjørende)
* Hastighetsvariasjoner kan forekomme, selv med samme klippehøyde.

2.
NGF's bestemmelser om balanserte flagg- og teeplasseringer skal følges.
De daglige flaggplasseringer vil finne sted etter et fargekodesystem, hvor fargekoden representerer et gitt område på hver green. Fargekodene er gul, grønn og rød. Det vil bli opplyst på oppslagstavlen hvilken fargekode som gjelder for den aktuelle dag.
Hullkart vil bli utarbeidet i forbindelse med større turneringer.

3.
Greens skal ha en så rask ballrull som gressart og forhold tillater.

4.
Bestemte konturklippinger skal følges.

5.
Greenområdene skal holdes ugressfrie.

6.
For å spre generell slitasje samt for å oppnå målsettingen om skarpe hullkanter, vil hullbytte foretas daglig.

7.
Øvrige anvisninger i henhold til NGF's håndbok om turneringsspill.

8.
Bestående gressart krypkvein skal beholdes.

 

 4. KRAGER og FORGREENS


1.
Kragen skal ha en tetthet, jevnhet og klippehøyde som tillater pitch & run slag.

2.
Gjennom stell og vedlikehold skal man tilstrebe og opparbeide gode greenområder.

3.
Kragens bredde skal være like bred rundt hele greenen der dette er mulig.

4.
Krager skal ha tilnærmet samme vedlikeholdsinnsats som greener.
Klippehøyden skal følge klippeplan, og vil variere mellom 12 - 18 mm gjennom sesongen. (Ved nasjonale (og internasjonale) turneringer kan klippehøyden justeres ned til 10 mm dersom værforholdene tillater det.)

 5. UTSLAGSSTEDER, TEES


1.
Utslagsstedene skal vedlikeholdes på et nivå hvor resåing blir utført fortløpende, slik at man hele tiden har nye alternative plasser med gress hvor utslagsmarkeringene kan stå.

For å nå dette målet må følgende vedlikeholdsrutiner gjennomføres:
* Vertidrainlufting 1 til 2 ganger pr. år inkludert vår/høst.
* Stikklufting 2 ganger pr. år.
* Såing av divots 2 til 3 ganger pr. uke.
* Generell støttesåing 2 til 3 ganger pr. år.
* Vertikalskjæring/dressing 2 til 3 ganger pr. år.
* Behovstilpasset gjødslingsprogram.
* Behovstilpasset vanningsprogram som også inkluderer vanning på dagtid i perioder.
* Klippefrekvensen ligger på 3 til 4 ganger pr. uke.
* Klippehøyden skal følge klippeplan og vil variere fra 12 - 18 mm gjennom sesongen.
  (Ved nasjonale (og internasjonale) turneringer kan klippehøyden justeres
  ned til 10 mm dersom værforholdene tillater det.) 

2.
Markeringer flyttes daglig slik at slitasjen gjøres minimal.

3.
Skråninger skal vedlikeholdes på en slik måte at de ser velholdte ut.

4.
Dersom værforholdene gir økt risiko for stor slitasje skal utslagsmarkeringene flyttes ned på matte. På våren skal ikke utslagsstedene åpnes før gresset har fått etablert seg ordentlig og røttene har fått festet seg til underlaget. Målet er allikevel at matter ikke skal brukes mer enn nødvendig.

5.
Hullets lengde er målt fra fastmerke på midten av utslagsstedet til midten på green.

6.
Vedlikeholdet skal ta sikte på å unngå sykdommer på banen.

7.
Utslagsstedene skal holdes tilnærmet ugressfrie.

8.
Matteutslag skal holdes rene, ligge nivellert og muliggjøre pegging både på høyre og venstre side.

 6. FAIRWAYS


1.
For å opprettholde og videreutvikle fairways må følgende vedlikeholdsrutiner gjennomføres:
* Vertidrainlufting 1 til 2 ganger pr. sesong.
* Punktvis bruk av vanninnjektorlufter etter behov.
* Såing av divots 2 til 3 ganger pr. måned.
* Sanddressing 1 til 2 ganger pr. sesong.
* Støttesåing 2 til 3 ganger pr. sesong. 
* Behovstilpasset gjødslingsprogram
* Behovstilpasset vanningsprogram, som i perioder også inkluderer vanning på dagtid.

2.
Ingen bunker skal finnes innenfor rammen for fairwayklippingen, disse forankres i semirøff.

3.
Konturklippingen skal utføres på en slik måte at den gir en positiv opplevelse fra utslaget og gir hullet den vanskelighetsgrad som er påtenkt.

4.
Bredden på fairway skal til en hver tid følge klippeplan.

5.
Klippehøyden skal følge klippeplan og vil variere mellom 14 - 18 mm gjennom sesongen.
(Ved nasjonale (og internasjonale) turneringer kan klippehøyden justeres ned til 12 mm dersom værforholdene tillater det.)
Fairways klippes 3 til 4 ganger pr. uke.

6.
Fairways skal i størst mulig grad holdes ugressfrie.

7.
Vedlikeholdet skal ta sikte på å unngå sykdommer på banen.

8.
Torven skal langsiktig forbedres for å få bedre jevnhet, slitestyrke og lettere vedlikehold.

9.
Fairways skal, der det er mulighet til det, dreneres godt (og sikre god overflatedrenering).

 

 7. SEMIROUGH/GREENOMRÅDE


1.
Klippehøyden vil tilnærmet ligge på 24 mm gjennom sesongen. Semirough/greenområder klippes 2 ganger pr. uke.

2.
Gressets tetthet skal være den samme som på fairway.

3.
Klippebredden skal være ca 3,0 m på hver side av fairway.

4.
Semirough/Greenområder skal i størst mulig grad holdes ugressfri.

 8a. KLIPPET ROUGH


1.
Rough skal være glissen og på enkelte strategiske områder skal den beholde sin naturlige karakter. Rough klippes etter behov og tilpasses ellers til turnerings- programmet. Klippehøyden vil ligge på 50 mm gjennom sesongen.

2.
Finisharbeid rundt utslagssteder, bunkerkanter, greenområder, trær, vannspeil, diker etc. blir vedlikeholdt etter behov slik at det ser velstelt ut.

 8b. HØY ROUGH


1.
Høy rough er banens kjennetegn i forhold til hindringer i spillet. Byneset er en åpen landskapsbane, og arkitekt Mr. Donald Steel har lagt vekt på et sterkt innslag av høy rough med Rødsvingel som dominerende gressart.
Denne skal vedlikeholdes slik at den er en reel hindring, men likevel være spillbar.


 9. TRENINGSOMRÅDE


1.
Klippehøyden følger fairway nivå, mens klippehøyden på "Driving Range" muliggjør maskinell ballplukking.

2.
Treningsbunkere skal vedlikeholdes på lik linje med bunkere på banen.

3.
Putt, pich og chippinggreens skal ha samme kvalitet og vedlikehold som banens greens.

4.
Målgreens skal holde fairwaykvalitet.

5.
Bueklippte utslagsfelt skal brukes for innslag til greens.

 10. NATUROMRÅDER


1.
Generelt bør det ikke utføres arbeider i naturområder.

2.
Den naturlige floraen skal, så langt det lar seg gjøre, beholdes.

 11. BUNKERE


1.
Bunkere skal holdes ugressfrie og med klart definerte kanter.

2.
Fra greenbunker skal det ikke være mulig å putte opp på green.

3.
Sandtykkelsen skal være ca. 10 cm, der halvparten er "fast."

4.
Sandens kornfraksjon skal ikke tillate at ballen blir uspillbar.

5.
Bunkere skal videreutvikles slik at man i størst mulig grad unngår vannansamlinger.

6.
Vedlikeholdet skal være slik at de oppleves som nyraket.
Bunkere blir raket 2 ganger pr. uke.

 12. VANN og SIDEVANNSHINDER


1.
Disse skal være tydelig og godt merket.

2.
Kunstige vannspeil skal være rene for vekster.

 13. BANEMARKERING


1.
Skal følge NGF's regelhåndbok, samt turneringskomiteens anbefalinger.

2.
Markeringene skal ikke virke negativt på naturopplevelsen eller vanskeliggjøre banevedlikeholdet.

3.
Overdrevet markering med hvit/blå spray i forbindelse med turneringer bør unngås.

 14. GANGVEIER


1.
Alle gangveier og trallestier skal gi god framkommelighet.

2.
Gangveier og trallestier skal være definerte.

3.
"Tråkk" (ikke anlagt sti) som medfører slitasje skal unngås.

 15. TRANSPORTVEIER


1.
Skal gi god framkommelighet og tilpasses maskinparken.

2.
Ved transport skal det interne veisystemet benyttes i størst mulig grad. Dette gjelder også for biler benyttet av course marshall og andre funksjonærer.

3.
All bruk av golfbil i sammenheng med spill på banen, reguleres av Head Greenkeeper.  Byneset Golf skal drifte denne tjenesten.

Bruk av privat golfbil skal avklares med Head Greenkeeper.  BGS sin egen bil skal vanligvis kun benyttes av autorisert personell i samband med nyttekjøring på banen. Bilen kan lånes ut til personer med handikap. Dette skal dokumenteres. Vedkommende skal være skikket, og ha opplæring i bruk før bilen kan benyttes.

Generelle kjøreregler: Kjøreveier skal benyttes der disse forefinnes og det er hensiktsmessig. Ved behov kan det kjøres på fairway, men hovedsakelig skal bilen kjøres i klippet røff. Det skal ikke kjøres i høy røff! Bilen skal parkeres i god avstand fra tee og greenområder. Ved kjøring under fuktige forhold, må det utvises ekstra forsiktighet!  Bilen skal rengjøres etter bruk, og parkeres under tak på nedsiden av klubbhuset. Nøkler leveres inn.

 16. ÅPNING/STENGING AV BANEN


1.
Banen eller deler av denne skal holdes stengt når det er risiko for varige skader.

Dette gjelder spesielt på våren når gresset på greenene skal etablere seg med tilstrekkelige gressrøtter.

Ved stående vann på en eller flere greens er det grunnlag for stenging av banen.

De første frostperiodene er kritiske tidspunkt og gir grunnlag for midlertidig stenging av banen.

 17. MASKINER/UTSTYR


1.
Maskinene skal være funksjonelle og i god stand, samt være tilpasset det ambisjonsnivå som gjør banevedlikeholdet rasjonelt.

2.
Maskinene med tilbehør skal vedlikeholdes på en fagmessig måte slik at man unngår stans på driftsmaskinene.

3.
Innkjøp/innbytte av maskiner finner sted årlig etter en langtidsplan.

4.
Maskiner skal være av typegodkjent standard (sikkerhet, etc).

5.
Maskinførere skal gis nødvendig opplæring.

6.
Maskiner og utstyr skal lagres under tak og på en slik måte at de er lett tilgjengelige.

7.
Maskiner og tilbehør skal være forsikret (brann, tyveri, førerulykke).

8.
Det skal foreligge en oversikt over antall kjørte timer og det skal føres et serviceskjema for hver enkelt maskin. Det skal kun brukes originaldeler i garantitiden på maskinene.

 18. GRESSAVKLIPP


1.
Gressavklipp skal tas hånd om på en slik måte at det ikke forstyrrer spillet og ikke påvirker naturen negativt.

2.
Dersom det er mulig skal gressavklipp og løv fra greener og tees samles og komposteres.

 19. BANEUTBEDRINGER


1.
Større baneforbedringer skal ligge på linje med det mål (langtidsplan)

 20. MILJØ_ OG ESTETISKE KRAV


1.
Banen skal være stelt slik at golfspillere og allmennheten oppfatter den som et velstelt
område.

2.
Området rundt maskinhall og lagringsplass skal holdes ryddig.

3.
Miljømessige krav skal etterkommes.

4.
Baneavdelingen vil gjennom kompetanse, bevissthet og disiplin unngå overforbruk av gjødsel, sprøytemidler og evt andre kjemikalier.

 21. PERSONAL


1.
Personal skal finnes i det antall som behovet tilsier for å få et rasjonelt og godt vedlikehold, samt at de skal inneha de kvalifikasjoner som kreves for den jobb de er ansatt for.

2.
Personalet skal kurses og videreutdannes.

3.
Personalets lønninger skal være markedstilpasset. De endelige lønnsnivåer bestemmes av styret i BGS innenfor vedtatte budsjetter.

4.
Personalpolitikken skal sørge for å beholde en yrkeserfaren og velutdannet personalgruppe.

5.
Kontinuerlige tiltak skal tas for å oppnå et godt arbeidsmiljø (stress, sikkerhet, samarbeid, forhold mellom ansatte og spillere).

 22. LOKALITETER


Verksted:
1.
 
Verkstedet skal være funksjonelt og velutstyrt. Arbeidstilsynets bestemmelser skal følges.

2. 
Verkstedet skal være utrustet med verktøy og materiell innenfor et økonomisk nivå som er hensiktmessig for eget arbeide kontra evt. leid arbeide.

3. 
Verkstedet skal være utrustet på en slik måte at pt. 2 under"Maskiner og utstyr"kan innfris.

4. 
Verkstedet skal holdes ryddig og det skal være god orden på verktøy og materiell.


Personalrom:
1. 
Personalrom skal være tilpasset myndighetenes krav.

2. 
Personalrommene skal inneholde omklednings- og våtrom, kjøkkenkrok og matrom.  Separat kontor for Head Greenkeeper skal etableres i et av golfsenterets bygninger.

Lagerrom:
1. 
Kjemikalierom skal være tilpasset myndighetenes krav.

2. 
Gjødsel og annet materiell skal oppbevares på en slik måte at de er beskyttet mot vær og vind.

3. 
Sand, jord, grus etc. skal lagres atskilt og lett tilgjengelig.

4. 
Alle rom i garasjebygg skal holdes ryddig og velstelte.

 

 23. INFORMASJON


1.
Generell informasjon fra baneavdelingen til medlemmene skal formidles gjennom nettsiden www.bynesetgolf.no

2.
Dagsaktuell eller forebyggende informasjon om banen skal settes opp på oppslagstavle, samt legges ut på hjemmeside og distribueres til andre avdelinger.

3.
På våren vil det bli avholdt møter med personer innen andre avdelinger som er i kontakt med spillerne angående forhold på banen. De skal der få en orientering om de viktigste faktorer som påvirker banens kvalitet, slik at de står bedre rustet til å besvare spørsmål utenfra.

Generell informasjon om opptreden på banen:

- Unngå prøveslag som slår opp torv på Tees og Fairway, dette vil redusere 
 slitasjen betraktelig!
- Fjern oppslått torv og pegs fra Tees!
- Legg tilbake oppslått torv på Fairway!
- Sett igjen evt. tralle ved balleting i høyrøff!
- Bag/tralle skal plasseres godt utenfor Greenområdet og utenfor Tee!
- Forbud mot bruk av sko med stålspikes!
- Vis hensyn til banearbeiderne!
- Sist men ikke minst, reparer nedslagsmerker!

Dette dokumentet er utarbeidet for å kunne gi alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og gjester, en best mulig opplevelse på banen!

Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper Byneset Golf.

 

 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen