BYNESET GOLF
Byneset Golfsenter AS
Medlemskap og aksjer
Byneset Golfklubb
Pro Shop - Active Golf AS
Golfkafé
Klubbhuset - Byneset Golfhus
Praktiske opplysninger
Kontakt oss
Golfavisen
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Bli medlem av Byneset Golfklubb nå!
Medlemskap uten aksje...
For deg som ikke ønsker å kjøpe aksje i Byneset Golfsenter AS tilbyr vi nå en rekke nye former for medlemskap i Byneset Golfklubb:

Medlemskap med full spillerett:
Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner).
Medlemskontingent: kr. 7.000,-. Pensjonister (fylt 67 år): kr. 6.000,-

Medlemskap med begrenset spillerett:

Dette gir fritt spill på 9-hullsbanen Byneset Syd.
Medlemskontingent: kr. 5.500,-. Pensjonister (fylt 67 år): kr. 4.500,-
 
Medlemskap uten spillerett (50%):
Her betaler man kun 50% greenfee hver gang man spiller (gjelder begge baner).
Medlemskontingent: kr. 3.500,-

Medlemskap uten spillerett:
Her betaler man full greenfee hver gang man spiller (gjelder begge baner).
Medlemskontingent: kr. 1.750,-

Juniormedlemskap:
Barn & Golf medlem uten spillerett: kr. 250,-
Juniormedlem < 13 år med full spillerett: kr. 1.500,-
Juniormedlem < 18 år med full spillerett: kr. 3.000,-
Juniormedlem < 21 år med full spillerett: kr. 4.000,-

Studentmedlemskap:
Vi har avtale med NTNU, BI, HIST og DMMH og tilbyr studentmedlemskap med full spillerett.
Medlemskontingent: kr 4.000,- (kr 2.500,- ved innmelding etter 1. august)

Utenbys medlemskap uten spillerett:
Utenbys medlemskap gjelder for dem som har bostedsadresse utenfor Trøndelag.
Her betaler man full greenfee hver gang man spiller (gjelder begge baner).
Medlemskontingent: kr. 1.000,-

Nybegynnere/Kurs:
Tar du golfkurs hos oss er medlemskap med fritt spill på 9-hullsbanen ut året inkludert.
Kursmedlem: kr. 3.500,-
Kursmedlem  under 18 år: kr. 1.500,-
Nybegynnermedlemskap: kr. 3.500,-. Dette er et tilbud til deg som tok kurs forrige år, og omfatter et oppfølgingskurs samt  fritt spill på 9-hullsbanen.

Ta kontakt med vår sekretær Nina Feragen på mail:
nina@bynesetgolf.no eller på mobil 920 92445 i dag!Medlemskap med aksje...
Dersom du skulle ønske å kjøpe aksje med full spillerett, så har vi følgende tilbud til deg:

Medlemskap med aksje og full spillerett:
Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner). Medlemskap med aksje gir en rekke fordeler/rabatter som medlemmer uten aksje ikke har.
Medlemskontingent: kr. 7.000,-. 

Ta kontakt med vår sekretær Nina Feragen på mail: nina@bynesetgolf.no eller på mobil 920 92445 i dag!

Aksjer:
Aksjer har vært utstedt gjennom emisjoner fra Byneset Golfsenter AS.
Vi legger ikke ut nye emisjoner, og henviser derfor interesserte til annenhåndsmarkedet, der man for tiden kan kjøpe aksje for en rimelig pris. Dersom man har vansker med å få kjøpt aksje i markedet kan man henvende seg til vårt sekretariat eller til proshoppen.

Det lønner seg å kjøpe B-aksje (spillerett) i Byneset Golfsenter AS, samt å tegne fullverdig medlemskap i Byneset Golfklubb - fremfor å være såkalt greenfeemedlem. Når man er greenfeemedlem må man betale greenfee hver gang man spiller, og det kan bli kostbart i lengden!

Definisjoner
B-aksje
: Aksje i Byneset Golfsenter AS.
Spillerett: Til hver B-aksje i Byneset Golfsenter AS er der knyttet en spillerett som gjelder på golfsenterets baner.: Spilleretten kan benyttes av aksjeeier eller leies ut til annen bruker.
Den som disponerer en spillerett kan spille så mye man vil på våre baner for en fast pris, såkalt serviceavgift.
Medlemskap: Gyldig medlemskap i Byneset Golfklubb er en forutsetning for å kunne effektuere (benytte) spilleretten.
Medlemsavgift: Dette er en årlig avgift til Byneset Golfklubb.
Serviceavgift: Dette en årlig avgift til Byneset Golfsenter AS som eier av B-aksje må betale.

Privat aksjonær:
Ved å kjøpe en B-aksje i Byneset Golfsenter AS vil man få en spillerett på våre baner. For å effektuere denne spilleretten er det nødvendig å tegne medlemskap i Byneset Golfklubb samt å betale en årlig serviceavgift til Byneset Golfsenter AS. Ektefeller/samboere får 30% rabatt på serviceavgiften i det året man kjøper aksje og de neste to årene (gjelder ikke aksjer som er kjøpt i annenhåndsmarkedet). Vi tilbyr også avtalegiro for serviceavgiften med månedlig belastning.
Privatpersoner som ønsker å kjøpe (eller allerede eier) flere aksjer i sitt navn, plikter å betale full serviceavgift for det antall aksjer man besitter.

Aksjonær bedrift:
Bedrifter/organisasjoner som eier B-aksje(r) må for hvert spilleår oppnevne en bestemt person per aksje, som bruker av spilleretten. Det er kun denne personen som får spillerett på våre baner. Eieren av aksjen (bedriften) er ansvarlig for å betale den årlige serviceavgiften til Byneset Golfsenter AS. Den person som benytter seg av spilleretten må selv sørge for å effektuere denne spilleretten gjennom å melde seg inn og betale medlemsavgift til Byneset Golfklubb.
Alternativt kan aksjen konverteres til et nærmere bestemt antall spillekort etter Byneset Golfsenter AS sine retningslinjer.

Utleie av spillerett:
Det er anledning til å la andre privatpersoner overta retten til spill på banen ved å leie ut den spillerett som er knyttet til aksjen. Aksjeeier leier da selv ut sin spillerett og bestemmer selv den pris han vil ta for utleie av denne.
Aksjeeier som leier ut sin spillerett er selv ansvarlig for å innbetale serviceavgiften til Byneset Golfsenter AS innen forfall 15. februar uansett om spilleretten på det tidspunkt er utleid eller ikke. Dette gjelder også firmaer som overdrar spilleretten til navngitt person. Forhold rundt slik utleie som beskrevet over må meldes til Byneset Golfsenter AS på eget skjema så snart leieforholdet er avklart.
Den som eventuelt leier aksjen (benytter spilleretten) må selv tegne medlemskap i Byneset Golfklubb for å effektuere denne spilleretten.
Dersom den som leier ut aksjen (aksjeeieren) ønsker å opprettholde sitt medlemskap i Byneset Golfklubb, må denne betale medlemsavgift til klubben.

KLIKK HER OG SE DINE FORDELER...

Informasjon rundt mulig aksje-exit
i Byneset Golfsenter AS
Under våre kontinuerlige aksjeemisjoner fra 1999 til og med 2007 ble det totalt utstedt 1238 B-aksjer med spillerett på vårt golfanlegg. Aksjonærenes plikt til å betale den årlige serviceavgiften så lenge man eier aksjen er en heftelse som følger aksjen. Det har til tider vært mye diskusjon rundt denne forpliktelsen, men Byneset Golfsenter AS mener denne forpliktelsen står seg god rent juridisk. Av omdømmehensyn har vi allikevel siden 2010 praktisert betydelig fleksibilitet hva gjelder aksept for å ta tilbake aksjer fra spillere som har gode grunner til å ønske seg fritatt fra denne forpliktelsen.
Denne praksis har imidlertid ført til at vi siden 2010 har tatt tilbake i alt 177 aksjer, mens vi i samme periode kun har videresolgt 22 av disse. Således sitter vi i dag med en betydelig beholdning av egne B-aksjer, i alt 155 aksjer som vi ikke kan innkassere den årlige serviceavgiften på.
Det sier seg selv at denne utviklingen ikke kan fortsette, så fremt vi ikke får en betydelig økning i medlemsmassen. Styret har derfor sett seg nødt til å innskjerpe den liberale praksisen og innføre klare regler for å ta tilbake aksjer i selskapet. Dette er etter modell fra flere andre baneselskaper her i landet, dog noe mer liberalt og rimeligere enn hos andre.
På denne bakgrunn har styret i Byneset Golfsenter AS på møte 23. september 2013 vedtatt følgende regler for såkalt ”Aksje-Exit” i selskapet.:

Aksje-exit…

1. Aksje-exit uten kompensasjon til Byneset Golfsenter AS:

1.1 Følgende regler gjelder:

- Vi tar tilbake maksimalt 20 aksjer hvert år.
- Vi betaler ingenting for aksjen.
- Det må søkes om aksje-exit innen 31. desember.
- Det er ett års oppsigelsestid, slik at man er forpliktet til å betale serviceavgiften i ett år fra oppsigelse.
- Man må ha eid aksjen i minst 10 år for at vi kan ta den tilbake, bortsett fra ved aksjonærs dødsfall.
- En forutsetning for aksje-exit er at all tidligere gjeld til selskapet er gjort opp.
- Aksje-exit søknader behandles i tråd med prioriteringsrekkefølgen (pkt. 1.2) nedenfor.

1.2 Prioriteringsrekkefølge kategorier:

- Kategori 1: Ved aksjeeiers dødsfall tas aksjen tilbake uansett hvor lenge man har eid den og uten oppsigelsestid.
- Kategori 2: Aksjonærer som kan fremvise legeattest på at man ikke lenger kan spille golf på grunn av kronisk sykdom.
- Kategori 3: Aksjonærer som har flyttet og kan bekrefte ny adresse lenger enn 15 mil fra baneanlegget.

2. Aksje-exit med kompensasjon til Byneset Golfsenter AS:

2.1 Følgende regler gjelder:

- Vi tar tilbake maksimalt 20 aksjer hvert år mot kompensasjon til selskapet.
- Man må ha eid aksjen i minst 5 år for at vi kan ta den tilbake mot kompensasjon.

2.2 Kompensasjon:

- Dersom man har eid aksjen mer enn 10 år betales en kompensasjon til selskapet på kr. 10.000,- ved overdragelse av aksje til selskapet.
- Dersom man har eid aksjen kortere enn 10 år beregnes kompensasjonen med et tillegg på kr. 2.000,- for hvert år ned til at man har eid aksjen i minst 5 år således at maksimal kompensasjon til selskapet skal være kr. 20.000,-.


 
KLIKK HER FOR PDF...


 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen